Home > Privacy beleid

Privacy beleid

Hermine Lamers, Medisch pedicure en schoonheidsspecialiste doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hermine Lamers houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Hermine Lamers in ieder geval:

*

uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele

pedicure voetbehandeling;

*

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om een

professionele pedicure voetbehandeling uit de kunnen voeren;

*

vraagt om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*

passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is;

*

geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt aan Hermine Lamers

*

op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.

Hermine Lamers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De cliënt voorziet Hermine Lamers tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de pedicure cq schoonheidsbehandeling behandeling, voorziet hij Hermine Lamers van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is een professionele pedicure voet en of schoonheidsbehandeling handeling voor de klanten. Hiervoor wordt door Hermine Lamers:

*

de verstrekte persoonsgegevens geregistreerd in het programma Podofile én;

*

persoonsgegevens vastgelegd in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.

De volgende persoonsgegevens worden door Hermine Lamers verwerkt:

*

N.A.W.E.T. (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc. noodzakelijk voor administratie,

facturering (indien nodig) en contacten met andere zorgverleners/medische disciplines;

*

Voet en of huid klachten medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals diabetes mellitus, reuma,

vaatproblemen, neuropathie, allergieën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemotherapie, bestraling enz.;

*

foto’s van voeten en of huid voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;

*

BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan)

van de pedicure voetbehandeling(en) door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ketenzorg.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan uw pedicure geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier “Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens” van Hermine Lamers Indien een derde partij wordt ingehuurd door Hermine Lamers wordt er een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

 

Minderjarigen

Hermine Lamers verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Hermine Lamers opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Hermine Lamers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

*

Alle personen die namens Hermine Lamers van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

geheimhouding daarvan;

*

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;

*

De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;

*

We zorgen voor de versleuteling van al uw persoonsgegevens;

*

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

*

Wij versleutelen de back-ups van de persoonsgegevens en bewaren deze achter slot en grendel;

*

Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard;

*

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

*

Iedere medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Hermine Lamers van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Indien u Hermine Lamers geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan Hermine Lamers geen behandeling uitvoeren.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Hermine Lamers te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u Hermine Lamers hierom schriftelijk verzoekt en schriftelijk toestemming geeft. Hermine Lamers kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal Hermine Lamers u geen behandeling meer kunnen geven.

 

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met Hermine Lamers op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.